Voorwaarden van Purewax

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Purewax en een cliënt waarop Purewax deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen salon

Purewax zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Purewax zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Purewax te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Purewax het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, mag Purewax de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de cliënt in rekening brengen.

Purewax moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Purewax vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Purewax vermeldt prijswijzigingen duidelijk bij het maken van een afspraak en voorafgaand aan een behandeling. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt dient voorafgaand aan de eerste behandeling Purewax te voorzien van gegevens, waarvan Purewax aangeeft dat deze noodzakelijk zijn. Naast persoonlijke gegevens dient de cliënt Purewax op de hoogte te brengen van gegevens die van belang zijn voor de behandeling, zoals allergiën, zwangerschap etc. en veranderingen hierin.

Geheimhouding

Purewax is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Purewax verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Purewax s niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Purewax is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik.

Purewax is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging en diefstal

Purewax heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Purewax meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 24uur na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan Purewax. Purewax dient door cliënt in gelegenheid gesteld te worden de klacht persoonlijk te beoordelen aan de hand van analyse en voorgeschiedenis van enige lichamelijke klachten. Purewax dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal Purewax voor zover de klacht gegrond is, zich inspannen de klacht te verhelpen, voor zover mogelijk.

Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Purewax hierin, het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Purewax en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Laat u op professionele wijze helpen door Purewax

Gediplomeerde waxsalon voor zowel dames als heren. Purewax werkt uitsluitend op afspraak.